Tietosuojaseloste 30.6.2020

Etusivu


T:mi Lapipo Anneli Tuononen
Y-tunnus 1577277-5

Muikkuojankatu 17 F, 18150 HEINOLA

Puhelin: 040 5412151

Sähköposti: anneli.tuononen@lapipo.fi

 1.   TIETOSUOJAVASTAAVA
  T:mi Lapipon tietosuojavastaavana toimii Anneli Tuononen. Tietosuojavastaavan tehtävänä on huolehtia muun muassa siitä, että Lapipo käsittelee henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
 2.   KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
  Lapipo käsittelee henkilötietoja, jotka asiakas luovuttaa asioidessaan yrityksen verkkokaupassa Lapipolle, joita Lapipo kokoaa asiakkailta ja joita Lapipo saa kolmansilta osapuolilta.

Asiakkaan luovuttamat henkilötiedot

Asiakas luovuttaa henkilötietoja tehdessään ostoksia, käyttäessään Lapipon sivuston palveluita tai Lapipon sosiaalisen median kanavia ja käyttäessään kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. Asiakkaan luovuttamat ja Lapipon käsittelemät henkilötiedot voivat sisältää esimerkiksi nimen, osoitteen, henkilötunnuksen, matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Asiakkaalta kerättävät henkilötiedot

Lapipo kerää asiakkaalta henkilötietoja, kun tämä tekee ostoksia Lapipolta, on yhteydessä siihen ja käyttää sen sivustoa tai sosiaalisen median kanavia. Tällaisia tietoja ovat asiakkaan nimi, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, IP-osoite ja Lapipon väliseen viestintään liittyvät tiedot, asiakkaan selailutottumukset, selailu- ja ostohistoria, asiakkaan selailemat ja ostoskoriin siirtämät tuotteet, maksutapa ja asiakkaan toiminta Lapipon sivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja sivustolla.

Kolmansilta osapuolilta saatavat henkilötiedot

Lapipo saattaa saada sähköpostiviestejä ja muita viestejä, jotka sisältävät kolmansien osapuolien henkilötietoja. Tällöin Lapipo käsittelee näitä henkilötietoja. Lapipo ilmoittaa asiakkaalle kolmantena osapuolena käsittelystä tarvittaessa.

 1.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SYYT JA OIKEUDELLISET PERUSTEET

Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hallinnointi

Lapipo käsittelee asiakkaan nimeä, matkapuhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta voidakseen palvella asiakasta hyvin ja hallinnoida asiakassuhdetta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Lapipon ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöön paneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen.

Ellei asiakas luovuta yllä mainittuja henkilötietoja, Lapipo ei voi toimittaa asiakkaalle tuotteita eikä täyttää muita asiakkaalle antamiaan sitoumuksia.

Markkinointi

Lapipo käsittelee asiakkaan nimeä, henkilötunnusta, matkapuhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja ostohistoriaa sekä tietoja asiakkaan sosiaalisen median käytöstä voidakseen markkinoida palvelujaan. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus, jonka asiakas antaa ostaessaan tuotteita sen valikoimasta. Asiakas antaa suostumuksensa rastittamalla yhden tai useamman valintaruudun Lapipon sivustolta. Suostumuksen voi peruuttaa poistamalla valintaruutujen rastit.

Tilastointi

Lapipo käsittelee asiakkaan numdrotietoja tilastojen koostamista varten. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Lapipon oikeutettu etu kerätä tilastoja ja kehittää niiden perusteella toimintaansa. Tämän vuoksi Lapipon etu tällaisen käsittelyn yhteydessä syrjäyttää asiakkaan mahdollisen yksityisyyden suojaa koskevan edun.

Reklamaatiot ja palautukset

Lapipo käsittelee asiakkaan nimeä, osoitetta, henkilötunnusta, matkapuhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja ostohistoriaa, jotta se voi hoitaa asiakkaan mahdolliset tuotteiden palautuspyynnöt ja jotta asiakas voi käyttää kuluttajan oikeuksiaan Lapipon mahdollisen virhe- ja viivästysvastuun yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Lapipon kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen.

Kirjanpito

Lapipo käsittelee asiakkaan ja Lapipon välistä maksutapahtumaa koskevia tietoja kirjanpitoa varten. Lapipo käsittelee ostosta, nimeä, osoitetta, matkapuhelinnumeroita ja sähköpostiosoitetta koskevia tietoja. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Lapipon lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

 1.   HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA NIIDEN MAANTIETEELLINEN KÄSITTELYPAIKKA

Asiakkaan henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Lapipon liiketoimintaprosessiin osallistuvien yritysten ulkopuolisille tahoille.

Näitä kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi huolitsijat tavaroiden toimituksen yhteydessä, markkinointiyhteistyökumppanit ja Lapipon liiketoiminnan oikeudellisia asioita hoitavat lakiasiaintoimistot. Lapipo voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja sen puolesta. Lapipo on varmistanut henkilötietojen käsittelijöiden kanssa sopimuksin, että ne käsittelevät asiakkaan henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja Lapipon ohjeiden mukaisesti.

Lapipo voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja viranomaisille, jos ne vaativat tietojen luovuttamista. Lapipo voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja myös mahdollistaakseen sulautumisen, yritysoston tai Lapipon omaisuuden tai sen osan myynnin.

Lapipo käsittelee asiakkaan henkilötietoja lähtökohtaisesti ainoastaan EU- ja ETA-maissa. Jos asiakkaan henkilötietoja käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolisissa maissa, Lapipo ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että tiedot siirretään laillisesti ja että tiedot säilyvät suojattuina myös EU:n/ETA:n ulkopuolisten vastaanottajien käsittelyssä.

 1.   HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN?

Lapipo käsittelee henkilötietoja vain niin kauan kuin käsittely on tarpeellista siihen tarkoitukseen, johon tiedot on annettu tai kerätty. Henkilötiedot voidaan tallentaa useisiin eri paikkoihin eri tarkoituksia varten. Tämä tarkoittaa, että kun tietoja poistetaan jostakin järjestelmästä sen vuoksi, etteivät ne enää ole tarpeellisia alkuperäiseen tarkoitukseen, niitä voidaan kuitenkin säilyttää toisessa järjestelmässä sellaiseen tarkoitukseen, johon niitä vielä tarvitaan.

Asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hallinnointia varten käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin käsittely on tarpeellista Lapipon ja asiakkaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai käsittely on Lapipon oikeutetun edun mukaista.

Tilastointia varten käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään siihen saakka, kun niihin liittyvä kirjanpitoaineisto tuhotaan (7 vuotta).

Lapipon lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen tarvittavia henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin velvollisuudet sitovat Lapipota (velvollisuudet voivat liittyä esimerkiksi takuuseen, vaatimuksiin tai peruutuksiin).

Kirjanpitoa varten henkilötietoja käsitellään seitsemän vuoden ajan sovellettavan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
Asiakkaan henkilötietoja voidaan säilyttää yllä mainittuja määräaikoja kauemmin, jos säilyttäminen on tarpeen lakiin, asetukseen tai viranomaispäätökseen perustuvan vaatimuksen täyttämiseksi.

 1.   ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on tiettyjä lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, jotka liittyvät Lapipon henkilötietojen käsittelyyn. Oikeuksien käyttöön liittyy tiettyjä edellytyksiä ja ehtoja, joista säädetään laissa (yleisessä tietosuoja-asetuksessa).

Oikeus tiedonsaantiin, tietoihin pääsyyn, tietojen oikaisuun ja poistamiseen

Asiakkaalla on oikeus maksutta ja kirjallisesta pyynnöstä saada tietää, mitä henkilötietoja Lapipo käsittelee hänestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Asiakkaalla voi olla myös oikeus pyytää Lapipota poistamaan rekisteriin merkitsemänsä asiakkaan henkilötiedot, rajoittamaan tietojen käsittelyä ja toimittamaan niistä jäljennös.

Jos asiakkaan pyyntö on perusteeton tai kohtuuton, Lapipolla on oikeus kieltäytyä toimimasta asiakkaan pyynnön mukaisesti tai periä kohtuullinen maksu asiakkaan pyytämän toimenpiteen hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

Valitusoikeus

Jos asiakas on tyytymätön siihen, miten Lapipo on käsitellyt henkilötietoja, hän voi ottaa yhteyttä Lapipoon. Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

 1.   YHTEYSTIEDOT

Lapipoon voi ottaa yhteyttä seuraavasti:

sähköposti @anneli.tuononen@lapipo.fi
puhelinnumero
postiosoite Muikkuojankatu 17, 18150 Heinola